MIPS Assembly Yaşınızı saate çeviren program

Açıklama;

  • MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.
  • Consol'dan aldığı değerlerle işlem yapar.

 

Kod;

# örnek program :yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu değerin kaç saate denk geldiğini bulan kod.
#Data Declarations
.data
tdr:	.ascii	"ornek\n"  
	.asciiz	"yas kac:"
cvp:	.asciiz	"kac saat yasamissin: "
son:	.ascii	"\n"
sumOfSquares: .word 0
# #text/code section
.text
.globl main
main:
done:
li $v0, 4
la $a0, tdr
syscall
###
li	$v0,5
syscall
###########
li $t1, 365 #
li $t2, 24
mul $t5, $t1,$t2
mul $t3, $t5, $v0 #ekran girdisi bu reg'de
sw $t3, sumOfSquares
####### Sonucu ekrana bastırmak işlemi
li $v0, 4
la $a0, cvp
syscall
########
li	$v0,1
lw 	$a0,sumOfSquares
syscall
li $v0, 4	#ikinci giriş satır başı için
la $a0, son	#ikinci giriş  satır başı
syscall		#ikinci giriş  satır başı
j done