MIPS Assembly Üs alan program

Açıklama;

  • MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.
  • Üs sonuçunu $s4 register'ına kaydeder.

 

Kod;

.data
x: .word 701
y: .word 701

.text
main:
			addi $16,$0,0	# i degeri ( üs kadar dönmesi için bir değer )
			addi $17,$0,2	# x değeri
			addi $18,$0,3	# x üssü 
			addi $20,$20,1	# carpım sonucu
loop:		slt $19,$16,$18	# i üsten kücükmü
			beq  $19,$0,exit	# üst büyükse cık
			mul $20,$17,$20	# x hep carp sonucla
			addi $16,$16,1	# i 1 arttır
			j loop			#döngüye dön
exit: