Javascript 'this' Anahtar Kelimesi Nedir? Nasıl Kullanılır?

This anahtar kelimesi, herhangi bir nesne yönelimli programlama dilinde özel bir yere sahiptir ve Javascript'te zihin bükücü olmuştur. Söylemeye gerek yok, bu nedenle her yerde görüşmecilerin favori konusu oldu.
Öyleyse, bunun ne anlama geldiğine ve farklı bağlamlarda değerinin ne olduğuna bakalım.

This anahtar kelimesi, bunun kullanıldığı işlevin veya kod bloğunun yürütme bağlamını döndürür. Örneğin, aşağıdaki işlemleri global bağlamda (herhangi bir işlevin dışında) 'use strict' moddan bağımsız olarak gerçekleştirirsek, sonuçları şu şekilde olacaktır:

const name = "XYZ";
console.log(window.name); // Prints XYZ
console.log(this === window) // Prints true

İşlev Bağlam (Function Context)

Bu durumda, bunun değeri fonksiyonun nasıl çağrıldığına bağlıdır. 'use strict' modunda olmadığında:

function f() {
 console.log(this === window)
}

f(); // prints true

'use strict' modunda, bir yürütme bağlamı girilirken bu ayarlanmazsa, bu tanımsız kalır:

function f() {
 'use strict';
 console.log(this===undefined);
}

f(); // prints true

Not: Bunu application() veya call() işlevlerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

const x = {val: 'x-val'};
const val = 'global-val';

function f() {
 console.log(this.val);
}

f() // prints 'global-val'
f.call(x) // prints 'x-val'
f.apply(x) // prints 'x-val'

Kesin olmayan kipte, bunun değeri ( call() ve apply()'nın ilk argümanı) bir nesne değilse, onu bir nesneye dönüştürmek için girişimde bulunulur. 'null' veya 'undefined' global nesne olur. 1 veya 'metin' gibi temel öğeler, bu örnekte ilgili oluşturucular, Number ve String kullanılarak nesne haline gelir.

Sınıf İçeriği (Class Context)

Javascript'teki sınıf sadece sözdizimisel olduğundan, bunun davranışı sınıf ve işlev bağlamlarında benzerdir. Temel olarak, bu sadece bir işlevdir.

Bir sınıfın yapıcı işlevi içinde , bu sadece sıradan bir nesnedir. Sınıfın tüm statik olmayan yöntemleri bu nesnenin prototipine eklenir.

Türetilmiş sınıflarda bu bağlama yoktur . super()Türetilmiş sınıftan fonksiyon çağırmak gerekir. Bunun yaptığı, temel sınıfın yapıcısını aramak ve bu nesneyi bu yapıcıdan atamak.

this = new Base()

Not: Türetilmiş sınıflar, bir nesneyi çağırmadan veya döndürmeden geri dönemez, çünkü bu, ReferenceError'asuper() neden olur.

Bağlama yöntemi (Bind method)

ES5, işlevlerde bağlama yöntemini tanıttı . Çağırma f.bind(), f ile aynı gövde ve kapsamda yeni bir işlev oluşturur. Ancak this, bind() işlevine iletilen ilk bağımsız değişkene bağlıdır. Bu, bind() kullanılarak bağlandıktan sonra değiştirilemez.

function f() {
 console.log(this.val);
}

x = f.bind({val: 'new val'});
x(); // prints 'new val'

y = x.bind({val: 'change val'})
y(); // prints 'new val'

const obj = {val: 1, f:f, x: x, y: y};
obj.f(); // prints 1
obj.x(); // prints 'new val'
obj.y(); // prints 'new val'

Ok Fonksiyonları (Arrow functions)

Ok işlevlerinde, bu, çevreleyen bağlamın this değerini korur . Küresel bağlamda, bu küresel nesne anlamına gelir. Fonksiyon bağlamında, yukarıdaki bölümlerde tartıştığımız gibi belirlenecektir. Örneğin:

const obj= {
 x: function() {
  const y = () => this;
  return y;
 }
};

// calling x with obj context and setting its reference to f
const f = obj.x();

// Calling f would normally return window or global object or //undefined in strict mode
console.log(f() === obj) // true

// However, in this case above behaviour will not be true
const f = obj.x; // we are just taking the function

// Calling f from global context
console.log(f()() === obj) // false, this will equal global
Girl Eating Pizza

If you're preparing for a senior Node.js developer position, it's important to be ready for technical interview questions that will test your knowledge of Node.js and its related technologies. In this

Girl Eating Pizza

As a JavaScript developer, it's essential to have a solid understanding of the language and its various concepts. In this article, we will provide some common interview questions and their answers to

Girl Eating Pizza

Frontend development is an essential part of web development that focuses on building the user interface of a website or application. Frontend developers are responsible for creating visually appealin

Girl Eating Pizza

Understanding how `this` works in JavaScript is essential for any developer working with the language. In this article, we will explore what `this` is, how it works, and common use cases.

Girl Eating Pizza

Event delegation is a concept in JavaScript that allows developers to handle events efficiently and improve the performance of web applications. In this article, we will explore what event delegation

Girl Eating Pizza

JavaScript is a powerful programming language that allows developers to create complex web applications. One of the most important concepts in JavaScript is the ability to handle asynchronous code. In

Girl Eating Pizza

As web applications become more complex, the size of the JavaScript bundles that are required to run them can become unwieldy. This can lead to slow load times and poor user experiences, particularly

Girl Eating Pizza

Managing state in a complex application can be a daunting task, but Redux can help simplify the process. Redux is a popular library for managing state in JavaScript applications, and it can be used wi

Girl Eating Pizza

React is a popular JavaScript library for building user interfaces. One of the key features that sets React apart from other libraries is its use of a virtual DOM. In this article, we will explore wha