MIPS Assembly Yaşınızı saate çeviren program

Açıklama;

  • MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.
  • Consol'dan aldığı değerlerle işlem yapar.

 

Kod;

# örnek program :yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu değerin kaç saate denk geldiğini bulan kod.
#Data Declarations
.data
tdr:	.ascii	"ornek\n"  
	.asciiz	"yas kac:"
cvp:	.asciiz	"kac saat yasamissin: "
son:	.ascii	"\n"
sumOfSquares: .word 0
# #text/code section
.text
.globl main
main:
done:
li $v0, 4
la $a0, tdr
syscall
###
li	$v0,5
syscall
###########
li $t1, 365 #
li $t2, 24
mul $t5, $t1,$t2
mul $t3, $t5, $v0 #ekran girdisi bu reg'de
sw $t3, sumOfSquares
####### Sonucu ekrana bastırmak işlemi
li $v0, 4
la $a0, cvp
syscall
########
li	$v0,1
lw 	$a0,sumOfSquares
syscall
li $v0, 4	#ikinci giriş satır başı için
la $a0, son	#ikinci giriş  satır başı
syscall		#ikinci giriş  satır başı
j done

Girl Eating Pizza

Cluster modülü sayesinde, birden fazla CPU çekirdeğinden yararlanarak bir Node.js uygulamasının performansını ve ölçeklenebilirliğini geliştirmek için kullanılabilir.

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Üs sonuçunu $s4 registerına kaydeder. Kod.datax .word 701y .word 701.textmain addi $16,$0,0 # i degeri ( üs ka

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar. Kod# örnek program yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu d

Girl Eating Pizza

PS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar.Üs sonuçunu $s0 registerına kaydeder. Kod.datastr .asciiz x=str1 .asciiz

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicspublic class ucgen extends Applet implements Runnable{ private int x int y int z int t

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.Colorimport java.awt.Graphicsimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseListenerimport java.awt.event.MouseMotionListen

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletimport java.awt.event.MouseEventimport java.awt.event.MouseMotionListenerpublic class mouseekseni extends Applet implements MouseMo

Girl Eating Pizza

import java.awt.*import java.applet.Appletpublic class merdiven extends Applet { public void paint(Graphics a){ int sayac=0 //TOP NASIL ZIPLATILIR

Girl Eating Pizza

import java.applet.Appletimport java.awt.*import javax.swing.JOptionPanepublic class Joptionapplet extends Applet { String sayi1,sayi2 int buyuksayi public void ini